Photo 1 Band Picnic Photo 2 Band Picnic Photo 3 Band Picnic Photo 4 Band Picnic
Photo 5 Band Picnic Photo 6 Band Picnic Photo 7 Band Picnic Photo 8 Band Picnic
Photo 9 Band Picnic Photo 10 Band Picnic Photo 11 Band Picnic Presentation of Sousa Photo to Ed
Photo 12 Band Picnic Sousa Photo Hanging at Ed's House